Raporty oddziaływania na środowisko

 

Przygotowujemy dokumentację niezbędną do uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dobrze wiemy, że rzetelnie sporządzona dokumentacja i fachowo wykonana ocena oddziaływania to gwarancja sprawnego i skutecznego uzyskania decyzji środowiskowej.

Czym jest Ocena oddziaływania  na środowisko (OOŚ)??

To postępowanie oceniające wpływ planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze i społeczne łącznie z wpływem na zdrowie ludzi. Na postępowanie składa się weryfikacja dostarczonego przez inwestora przedsięwzięcia (lub jego pełnomocnika)  raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  i uzyskanie wymaganych prawnie opinii i uzgodnień. Zgodnie z konwencją z Aarhus w postępowaniu OOŚ musi być zapewniona możliwość udziału społeczeństwa.

 

Jakie akty prawne regulują postępowanie?

Podstawowym aktem prawnym regulującym ocenę oddziaływania na środowisko w prawie polskim jest ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), która implementuje obowiązki wynikające m.in. z dyrektyw: Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/42/WE z 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, Rady nr 85/337/EWG z 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, Rady nr 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. nr 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz Rady nr 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.

 

Kiedy jest wymagane postępowanie?

Postępowanie oceniające wpływ planowanej inwestycji na środowisko przeprowadza się, gdy przedsięwzięcie może zawsze znacząco albo potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. O tym, która inwestycja może zostać zakwalifikowana do jednej z powyższych kategorii, decyduje rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.2010.213.1397)

Procedurę OOŚ wszczyna się zawsze, gdy zachodzi podejrzenie, że przedsięwzięcie może oddziaływać na obszar Natura 2000. Procedura ta nie jest wymagana, jeżeli przedsięwzięcie co prawda oddziałuje na środowisko, ale jego realizacja wynika z planów ochrony obszaru Natura 2000.

 

Jakie informacje powinien zawierać raport oddziaływania na środowisko ?

Zgodnie z art. 52 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227), raport oddziaływania na środowisko powinien składać się z następujących informacji:

 1. Charakterystyka inwestycji wraz z opisem warunków wykorzystania terenu na etapie budowy i użytkowania lub eksploatacji.
 2. Prognozowane formy i ilości zanieczyszczeń, które mogą być efektem inwestycji.
 3. Charakterystyka elementów przyrodniczych środowiska, na które może wpływać inwestycja.
 4. Opis zabytków znajdujących w bliskiej odległości lub na obszarze oddziaływania inwestycji.
 5. Analiza prognozowanych konsekwencji dla środowiska w razie rezygnacji z inwestycji.
 6. Charakterystyka analizowanych wariantów, w tym wariantu sugerowanego przez wnioskodawcę oraz wariantów racjonalnego, alternatywnego i najkorzystniejszego dla otoczenia wraz z wyjaśnieniem wyboru.
 7. Wskazanie na prognozowany wpływ na środowisko wszystkich wariantów, uwzględniając także ryzyko dużej awarii przemysłowej i możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.
 8. Uzasadnienie sugerowanego przez wnioskodawcę wariantu, włącznie z określeniem jego wpływu na środowisko przyrodnicze, społeczne i kulturowe.
 9. Charakterystyka sposobów przewidywania wykorzystanych przez wnioskodawcę i analiza prognozowanego wpływu inwestycji na środowisko w kontekście bezpośredniego, pośredniego, wtórnego, skumulowanego, krótko-, średnio- i długoterminowego, stałego oraz chwilowego wpływ na środowisko, który jest efektem samego istnienia inwestycji, eksploatacji zasobów środowiskowych lub emisji zanieczyszczeń.
 10. Analiza prognozowanych działań, których celem są zapobieganie, ograniczanie lub kompensacja niekorzystnego wpływu na środowisko, co w szczególności dotyczy obszarów Natura 2000.
 1. W przypadku inwestycji drogowych, które zawsze poważnie wpływają na środowisko, należy:
  • wskazać podstawy do podjęcia badań ratowniczych ewentualnych zabytków odnalezionych na terenie inwestycji;
  • określić metody chroniące istniejące już zabytki i krajobraz kulturowy przed niekorzystnym wpływem inwestycji;
  • przedstawić analizę i ocenę ewentualnych niebezpieczeństw i szkód dla zabytków znajdujących w pobliżu miejsca inwestycji.
 1. W przypadku inwestycji wymagających wykorzystania instalacji należy porównać sugerowaną technologię z technologią spełniającą standardy wymienione w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
 2. Określenie, czy dla inwestycji jest wymagane wyodrębnienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, a także ewentualne wskazanie jego granic i ograniczeń w jego użytkowaniu. Ponadto określenie wymagań technicznych odnoszących się do obiektów budowlanych i metod ich użytkowania. Niniejszy punkt nie obowiązuje w przypadku inwestycji polegających na budowie drogi krajowej.
 3. Zaprezentowanie zagadnień w formie graficznej.
 4. Zaprezentowanie zagadnień w formie kartograficznej w skali właściwej dla przedmiotu i detali analizowanych w raporcie, która umożliwia łatwe i całościowe zaprezentowanie wpływu inwestycji na środowisko.
 5. Analiza ewentualnych konfliktów społecznych, które mogą być efektem inwestycji.
 6. Zaprezentowanie propozycji monitorowania wpływu inwestycji na środowisko w fazie budowy, eksploatacji lub użytkowania, w szczególności w kontekście obszarów Natura 2000.
 7. Określenie komplikacji związanych z brakiem odpowiednich technologii lub niedostatkami wiedzy, które pojawiły się podczas sporządzania raportu.
 8. Streszczenie w potocznym języku analiz znajdujących się w raporcie.
 9. Nazwisko osoby lub osób przygotowujących dokument.
 10. Źródła informacji, które wykorzystano do przygotowania raportu.

Informacje wymienione w ust. 1. pkt. 4-8 powinny brać pod uwagę prognozowany wpływ uwzględnianych wariantów na obszary Natura 2000 i jego integralność.

W przypadku ewentualnego transgranicznego wpływu na środowisko informacje wymienione w ust. 1. pkt. 1-16 powinny wskazywać ewentualny wpływ inwestycji na tereny znajdujące się poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej.

W razie wymogu wyznaczenia obszaru ograniczonego użytkowania raport powinien zawierać potwierdzoną przez odpowiedni organ kopię mapy ewidencyjnej z wyodrębnionym przebiegiem granic obszaru, gdzie należy wyznaczyć obszar ograniczonego użytkowania. Nie jest to wymagane w przypadku budowy drogi krajowej. Jeśli natomiast inwestycja wiąże się z wykorzystaniem instalacji, której użycie wymaga zdobycia pozwolenia zintegrowanego, raport powinien obejmować porównanie sugerowanej techniki z najlepszymi istniejącymi technikami.

Raport powinien obejmować wpływ inwestycji na środowisko w fazie jej realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji.

Specjaliści 4SOUND wspierają inwestora na każdym etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej.